Diplomové práce 2017 2.kolo

09.08.2017
1) Anna Farkašová – Vysoká škola ekonomická, Praha(Katedra finančního účetnictví a auditingu (FFU) )
Název práce: Revenue Recognition in Software Industry: Apple Inc. Case Study
Abstrakt práce:
ENG: Rapid digitization of enterprise processes and software applications simplifying daily-life routines enhance the need for software arrangements. Based on this growing trend, the underlying thesis discusses revenue recognition for software arrangements under US GAAP, the lingua franca of financial reporting framework in software industry. The thesis examines the first industry-specific guidance – SOP 97-2, its successor ASC 605 and aims at capturing the main implications resulting from the new converged US GAAP/ IFRS revenue recognition standard ASC 606/ IFRS 15 on a case study. The five-step revenue recognition model introduced by ASC 606 is applied to the US-based technology and software seller Apple Inc. and its wide range of product portfolio including software.CZ: Rychlá digitalizace a automatizace podnikových procesů a využívaní softwarových aplikací v každodenních rutinních aktivitách podporují neustálý vývoj a rostoucí počet softwarových prodejů. Na základě tohoto trendu se práce zabývá uznáváním výnosů ze softwarových dohod podle US GAAP, dominantního rámce finančního výkaznictví softwarového průmyslu. Práce rozebírá první průmyslově-specifickou úpravou SOP 97-2, její nástupce ASC 605 a její cílem je identifikovat důsledky přijetí nového US GAAP/ IFRS konvergovaného standardu ASC 606/ IFRS 15 na případové studii. Pěti-stupňový model uznávaní výnosů, který ASC 606 představuje je aplikován na amerického výrobců technologií a softwarových produktů Apple.Vedoucí práce: Jana Roe, Ph.D., CPA.

A_F_diplomova_prace
A_F_posudek_vedouci
A_F_posudek_oponent

 

2) Matúš Javor – Vysoká škola ekonomická, Praha
Název práce: Psychologické fenomény v behaviorální ekonomii
Abstrakt práce:
Diplomová práce se zabývá tématem vybraných fenoménů behaviorální ekonomie. Konkrétně se jedná o fenomény vlastnický efekt, efekt návnady a paradox volby. Cílem práce je ověřit influenci zmíněných fenoménů behaviorální ekonomie v praxi. Rešeršní část se pak zaobírá analýzou těchto jevů, které ovlivňují rozhodování ve finančních či ekonomických otázkách a způsobují, že se jedinec chová iracionálně, a nikoliv jako Homo oeconomicus. V analytické části jsou potom vybrané fenomény ověřeny metodou kvantitativní analýzy v reálném prostředí trhu na konkrétní společnosti. Kvantitativní analýza se týká především rozboru reakce zákazníků na marketingové strategie dané organizace v stanoveném období. Integrální součástí práce je na základě provedeného výzkumu vyvození praktických doporučení pro zkoumanou společnost.Vedoucí práce: Ing. Martin Musil, PhD.

M_J_diplomova_prace
M_J_posudek_vedouci
M_J_posudek_oponent

 

6) Lucie Poulová -Vysoká škola ekonomická, Praha
Název práce: Kapitálová struktura českých akciových společností a její determinanty
Abstrakt práce:
Cílem této práce je provést analýzu kapitálové struktury akciových společností působících v České republice. První polovina práce představuje současné teorie a nejvýznamnější determinanty kapitálové struktury. Dále vymezuje základní modely ověřující platnost zmíněných teorií a použitou metodiku. Druhá polovina práce se zaměřuje na praktické výsledky analýzy. Analytická část představuje popisný rozbor struktury pasiv, analýzu míry zadlužení, složení vlastních a cizích zdrojů akciových společností. Tyto ukazatele jsou uvažovány nejen podle příslušnosti k odvětví, ale i ve vztahu k institucionálnímu vlastnictví společností. V dalším kroku je zvýšená pozornost věnována rentabilitě jako jedné z nejdůležitějších determinant. Poslední kapitola se soustřeďuje na aplikaci představených modelů na vzorek českých společností a snahu ověřit platnost současných teorií a posoudit vliv podnikových charakteristik na kapitálovou strukturu.Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

L_P_diplomova_prace
L_P_posudek_vedoucí
 7) Lenka Procházková -Vysoká škola ekonomická, Praha
 Název práce: Uznávání výnosů ze smluv o zhotovení ve světle změn IFRS
Abstrakt práce:
Tato diplomová práce se zabývá vykazováním výnosů v účetních závěrkách společností sestavených dle pravidel Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve světle současných změn. Práce se specifičtěji zaměřuje na dlouhodobé stavební kontrakty a klade si za cíl posoudit odlišnost dosluhující (IAS 11) a nadcházející úpravy výnosů (IFRS 15) a následné dopady do účetních výkazů společností. Po úvodním teoretickém rozboru dotčených standardů se práce věnuje analýze konkrétního stavebního kontraktu a jeho průběžně vyvstávajícím mimořádným okolnostem. Součástí analýzy je i nastínění aplikace modelu uznávání výnosů dle nové podoby pravidel. V konečném důsledku se poté práce snaží vyvodit náročnost procesu implementace nového standardu ve společnostech. Výsledky práce dokazují, že nastávající úprava výnosů s sebou nemusí přinést ani tak významné změny v konkrétních číselných hodnotách, jakožto spíše zcela nový pohled na vykazování výnosů a změny v jejich struktuře.Vedoucí práce: Ing. Libor Vašek, Ph.D.

L_Procházková_diplomova_prace
L_Procházková_posudek_vedouci
 L_Procházková_posudek_oponent

 

 8) Tomáš Rusý – Karlova Univerzita,Praha
 Název práce: Stochastic Programming Problems in Asset – Liability Management
 Abstrakt práce:
Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na začátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do jazyka stochastického programování. Poté jsou zavedena tři různá riziková omezení, jmenovitě pravděpodobnostní omezení, omezení odvozené z hodnoty v riziku a z podmíněné hodnoty v riziku, a společně s omezením postaveným na stochastické dominanci druhého řádu jsou implementovány do modelu. Jejich vlastnosti a vliv na optimální řešení úlohy jsou detailně diskutovány pro různě silné rizikové limity. Aby vůbec bylo možné dosáhnout nějakých výsledků, náhodné složky v modelu musí být aproximovány scénáři. K vytvoření scénářů úrokové míry je využit Hull – Whiteův model, pro který je navíc odvozen i nový přístup odhadů parametrů, postavený na teorii maximální věrohodnosti. V závěru práce je zkoumána výkonnost optimálních strategií v případě krizových a nepřívětivých scénářů. Nutno dodat, že použitá metodologie stresového testování, která je aplikována, dosud nebyla implementována v žádném modelu stochastického programování pro řízení aktiv a pasiv.Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD.

T_R_diplomova_prace
T_R_posudek_vedouci
T_R_posudek_oponent

 

10)  Zdeňka Schindlerová – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 Název práce: Posouzení vlivu vybraných faktorů na hypoteční úvěry v selhání v České republice
 Abstrakt práce:
Téma diplomové práce je motivováno krizovou situací kolem roku 2008, kdy propukla globální finanční a ekonomická krize. V tomto období výrazně vzrostlo množství hypotečních úvěrů v selhání, přičemž cílem diplomové práce je posoudit, které z vybraných faktorů mají vliv na vývoj hypotečních úvěrů v selhání v České republice a predikovat budoucí vývoj. Na základě provedeného zjištění je vyhodnoceno, jaké faktory by měly banky sledovat, aby dokázaly včas předejít nadměrné kumulaci těchto úvěrů. Posouzení vlivu vybraných faktorů na vývoj zkoumané proměnné je provedeno na základě ekonometrické analýzy dvou modelů. U obou modelů je realizován odhad vybraných parametrů pomocí metody nejmenších čtverců.
Z detailního posouzení vlivu vybraných faktorů na vývoj vysvětlované proměnné je zřejmé, že největší vliv na pokles hypotečních úvěrů v selhání mají přísnější regulace. Zpřísnění pravidel na finančním trhu je veřejností a bankami často kritizováno, ale v tomto případě lze názorně vidět důležitost realizovaných regulací na finančním trhu. V posledních letech je zaznamenán pokles zkoumané veličiny, jenž by měl podle provedené predikce pokračovat také v následujícím roce.Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.

Z_S_diplomova_prace
Z_S_posudek_vedouci
Z_S_posudek_oponent

 

 12) Žaneta Snížková -Vysoká škola ekonomická, Praha
 Název práce: Využití informací manažerského účetnictví pro systém ohodnocení zaměstnanců a jejich motivaci
  Abstrakt práce:
Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů manažerského účetnictví pro systém hodnocení a odměňování zaměstnanců. Teoretická část práce představuje nástroje manažerského účetnictví, přístupy k řízení a hodnocení pracovního kapitálu a věnuje se rovněž moderním konceptům manažerského účetnictví v podobě manažerských systémů řízení. V praktické části je analyzováno, jak jsou společností Philip Morris ČR a.s. nástroje manažerského účetnictví, zejména pak odpovědnostního účetnictví a manažerských řídicích systémů využívány v praxi. Podrobně je rozebrána strategie společnosti spolu s mechanismem transformace podnikových cílů na nižší úrovně společnosti. Jsou analyzovány klíčové ukazatele podnikové výkonnosti a jejich motivační účinnost. Závěrečná část práce hodnotí slabé a silné stránky současného systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti v návaznosti na využití manažerského účetnictví a teorií motivace. Jsou navrženy oblasti, kde by se využití manažerského účetnictví dalo zefektivnit a oblasti, ve kterých by využití těchto nástrojů vedlo k vyšší motivaci zaměstnanců.Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Z_Snížková_diplomova_prace
Z_Snížková_posudek_vedouci
Z_Snížková_posudek_oponent
13) Pavlína Srbová – Vysoké učení technické v Brně
Název práce: Modelování predikce bankrotu stavebních podniků

Abstrakt práce:

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření bankrotního modelu pro podniky ze stavebního průmyslu v České republice za využití diskriminační analýzy. V teoretické části je vymezen pojem bankrotní model, dále je tato část zaměřena na zařazení bankrotních modelů do ekonomie, pohled do jejich historie, popis vybraných modelů a stručnou charakteristiku stavebního průmyslu. V praktické části je nejprve určena spolehlivost vybraných bankrotních modelů a následně je sestaven nový bankrotní model.Vedoucí práce: Ing. Michal Karas, Ph.D.

P_S_diplomova_prace
P_S_posudek_vedouciho
P_S_posudek_oponenta
15) Jan Virt – Vysoká škola ekonomická, Praha
Název práce: Proces přijetí IFRS 9 v EU
Abstrakt práce:
Řešitel diplomové práce se zabývá procesem přijetí IFRS 9 pro použití v Evropské unii. V první části stručně popisuje historický vývoj mezinárodních účetních standardů, které upravovaly či upravují nebo se jinak váží k finančním nástrojům a nastiňuje nejbližší vývoj v této oblasti. V hlavní části práce podrobně rozebírá proces přijetí mezinárodních účetních standardů pro použití v EU, charakterizuje orgány a instituce, jenž se na procesu podílí, popisuje proces schválení jako takový, analyzuje kritéria, podle nichž je posuzován soulad nového standardu s právem EU a naznačuje, jak se podílí evropské instituce na přípravě standardů před jejich vydáním IASB. Následně ukazuje, jak je popsaný postup a jeho kritéria uplatněna při schvalování IFRS 9. V poslední části analyzuje na vzorku společností kótovaných na pražské burze cenných papíru, jak se tyto společnosti staví k přijetí IFRS 9 Evropskou unií a povinnosti vykazovat své finanční nástroje podle IFRS 9 od roku 2018. Vedoucí práce: Ing. Libor Vašek, Ph.D.

J_V_diplomova_prace
J_V_posudek_vedouci
J_V_posudek_oponent

 

16) Magdaléna Zedníková –  VŠB – technická univerzita Ostrava
Název práce: Komparace zatížení osobní důchodovou daní ve vybraných zemích
Abstrakt práce:
Osobní důchodová daň, která je stěžejním tématem této diplomové práce, představuje jednu z nejvýznamnějších kategorií příjmů veřejných rozpočtů. Cílem diplomové práce je porovnat daňové zatížení osobní důchodovou daní v České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, na Islandu, v Litvě, Lotyšsku, Norsku, Švédsku a Velké Británii pomocí legislativních úprav osobní důchodové daně platných v roce 2016. První část je zaměřena na obecné teoretické vymezení daně a charakteristiku osobní důchodové daně. Druhá část obsahuje popis legislativních úprav osobní důchodové daně ve vybraných zemích. Ve třetí části je zhodnoceno daňové zatížení na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. V závěru práce je provedeno shrnutí zjištěných výsledků.Vedoucí práce: Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.

M_Z_diplomova_prace
M_Z_posudek_vedouci
M_Z_posudek_oponent