VOP CAFIN

 Všeobecné obchodní podmínky – Česká asociace pro finanční řízení

 1. CAFIN

Česká asociace pro finanční řízení (dále jen CAFIN) se sídlem Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4
IČ: 22875581 je profesní nezisková organizace.  Je sdružením fyzických a právnických osob založeným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 1. Klient (resp.člen)

Klientem (resp. členem) je kterákoli právnická či fyzická osoba využívající služeb CAFINu. 

 1. Přihlášení

Smluvní vztah mezi CAFINem  a klientem (resp. členem) vzniká na základě objednávky. Přihlášení na akci CAFINu  (či výběr členství) je závazné. 

 1. Platba

Zasíláme zálohovou fakturu v elektronické podobě. Po uhrazení zálohové faktury je automaticky zasílán tištěný daňový doklad.

Číslo účtu:

Komerční banka: 43-6873320297/0100
Smluvní sankce za prodlení

Dostane-li se klient při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm CAFIN požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 1. Storno podmínky

Podmínky pro stornování akce jsou následující:

 • Při stornování akce do 4 pracovního dnu před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč.
 • Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek.
 • Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník.
 • Pořadatel (CAFIN) si vyhrazuje právo na případné změny v programu.
 • Při neuhrazení členských poplatků a současném odběru služeb CAFINu (časopis, vstup na akce) bude klientovi vyúčtována plná tržní výše odebraných služeb (bez zohlednění členských výhod)
 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů CAFIN.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a zaměstnavatel (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to pro účely realizace obchodního vztahu.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
 3. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů může klient ve vztahu k CAFINu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti (a to jak poštovní tak elektronickou formou).