Zpětné uplatnění daňové ztráty

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti novela ZDP, která upravila možnost zpětného uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně.

Uplatnit lze pravomocně vyměřenou daňovou ztrátu, a to ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích. Aktuálně lze tedy o vyměřenou ztrátu roku 2020 snížit základ daně za roky 2018 a 2019, a to pomocí dodatečných daňových přiznání. O nově vzniklý vratitelný přeplatek je možné zažádat.

Připomínáme, že výše takto zpětně uplatnitelné ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč. Vratitelný přeplatek z titulu takového uplatnění ztráty může tedy dosáhnout nejvýše 5,7 mil. Kč (19 % z 30 mil. Kč).

Obecně je podmínkou pro zpětné uplatnění ztráty skutečnost, že se musí jednat o pravomocně vyměřenou daňovou ztrátu. Jinými slovy je nutné nejprve podat daňové přiznání za rok 2020 a až na jeho základě uplatňovat ztrátu zpětně. To pro většinu daňových subjektů znamená, že o navrácení peněžních prostředků budou moci žádat nejdříve v průběhu dubna, ve většině případů až v průběhu července a později.

Novela však přinesla i možnost, jak o navrácení zažádat dříve, než s podáním daňového přiznání za rok 2020. Jedná o uplatnění očekávané daňové ztráty. Výše takto uplatněné ztráty je limitována stejně jako v obecném případě zpětně uplatněné ztráty (tedy 30 mil. Kč), ale lze ji uplatnit pouze v prvním zdaňovacím období, které bezprostředně předchází období, za které byla tato ztráta určena. Očekávanou ztrátu za rok 2020 tak lze uplatnit pouze oproti daňovému základu roku 2019, a to opět pomocí dodatečného přiznání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o očekávanou ztrátu, je nutné ji ze strany daňového subjektu odhadnout. Ačkoliv možnost uplatnění odhadu existuje již od 1. 7. 2020, nejistota výsledků turbulentního roku 2020 zabránila mnoha daňovým subjektům tento institut využít. Nesprávné odhadnutí ztráty totiž s sebou neslo riziko sankcí.

Nyní však mohou mít účetní jednotky jasnější představu o dosažených výsledcích za uplynulý rok 2020 a budou schopny lépe odhadnout daňovou ztrátu. Poté může využití odpočtu očekávané ztráty představovat dobrý nástroj k dřívějšímu získání vratitelného přeplatku a vylepšení cash flow daňových subjektů.

Stanislav Machek | Tax Director

Accace s.r.o.